Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони   
                               Европа инвестира в селските райони
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 „ Инвестиции в материални активи“ № 16/04/2/0/00236
 
                                        ДОГОВОР № 16/04/2/0/00236
„Изграждане на склад за мед и пчелни продукти с администрация“
 
Бенефициент: „Роял-Бийс“ ЕООД
Срок на изпълнение: 36 месеца
 
  • Обща стойност на проекта: 885 068.82 лв
  • Съфинансиране от Държавен фонд „Земеделие“
                                         442 534.43 лв
  • Съфинансиране от Бенефициент
                                         442 534.43 лв
 
Начало: 21.08.2018 г.
Край:     21.08.2021 г.